Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.mojeterapie.pl

 

§1 DEFINICJE

Usługodawca — Marzena Grzesiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Filozofia Zdrowia Marzena Grzesiak z siedzibą w Goleniowie (72-100 Goleniów) przy ul. Paproci 4, NIP 851-263-37-35, REGON 320408420. 

Użytkownik — osoba fizyczna– osoba pełnoletnia, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę. 

Usługi — wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.

Serwis — serwis internetowy należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem filozofia-zdrowia.pl, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. 

Adres elektroniczny — oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. 

Formularz rejestracyjny — formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji w Serwisie. 

System teleinformatyczny — zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.);

Świadczenie usługi drogą elektroniczną — wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w ramach prowadzonego Serwisu.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także - na ich żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.
 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 4. Usługi świadczone będą w języku polskim.
 5. Usługodawca świadczy Usługi zarówno o charakterze nieodpłatnym, jak i odpłatnym.
 6. Wszelkie materiały udostępniane Użytkownikom, a także treść Serwisu stanowią własność Usługodawcy i  objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 7. Korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem. Usługodawca zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta Użytkownika w Serwisie przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

 

§ 3  WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG 

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca przy świadczeniu Usług są następujące:

 1. połączenie z siecią Internet;
 2. przeglądarka internetowa lub odpowiednia aplikacja umożliwiająca przeglądanie stron WWW;
 3. posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego komunikację z Usługodawcą
 4. umiejętnośc obsługiwania plików PDF.

 

§4 ZAKUPY 

 1. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza zakupu, zaakceptowania Regulaminu i zrealizowania zapłaty.
 2. Użytkownik wysyłając formularz zakupu oświadcza, że:
  a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
  b) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  c) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
  d) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.    
 3. Użytkownik ma obowiązek dokładnie sprawdzić wpisywanego e-maila, gdyż wysyłany przedmiot wysyłany będzie właśnie drogą e-mailową na podany adres.

 

 

§ 6 WARUNKI ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Do Usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę należą:
  a) E-booki darmowe, które bez podawania danych można ściągnąć w kilka sekund na własnykomputer.

 1. Do Usług odpłatnych świadczonych przez Usługodawcę należą:
  a) E-booki odpłatne, które po dokonaniu płatności automatycznie wysyłane są na podaną pocztę e-mailową.
  b) Kontakt w razie problemów, pytań związanych z e-bookiem, w przypadku niejasności należy wysłać smsa pod nr 690998955 (Usługodawca oddzwoni).
  d) Udzielenie przez Usłudowacę indywidualnych konsultacji z zakresu dieto i fitoterapii za dodatkową opłatą wg cennika wizyt w gabinecie lub on-line.

 

§ 7 PŁATNOŚCI

 1. Rozpoczęcie świadczenia Usług odpłatnych następuje po dokonaniu przez Użytkownika stosownych opłat, w wysokości określonej w Serwisie, na rzecz Usługodawcy.
 2. Użytkownik może dokonać płatności za Usługi za pomocą systemu płatności internetow Payu lub przelewu bankowego.
 3. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT (podatek od towarów i usług).
 4. Użytkownik dokonując płatności za Usługi wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 5. Świadczenie przez Usługodawcę Usług polega na dostarczeniu treści cyfrowych, niezapisanych na nośniku materialnym, w związku z czym wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 4 wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od Umowy- zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683).

 

§ 8 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKÓW

 1. Usługodawca zobowiązuje się zapewnienia stałego i nieprzerwanego dostępu Użytkowników do Serwisu i świadczonych Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  a)  przejściowego zaprzestania świadczenia Usług- częściowo lub w całości- w okresie trwania prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych Serwisu;
  b)  wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług;
  c)  zaprzestania świadczenia Usług i skasowania konta Użytkownika w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne świadczenie usług jest niemożliwe z wyłącznej winy Użytkownika.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do wykorzystywania Usług w Serwisie w sposób zgodny z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, nie naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. Usługodawca nie wyraża zgody na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek materiałów (utworów) udostępnionych w Serwisie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku. Zabronione jest pobieranie przez Użytkownika zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części.
 5. Użytkownik po otrzymaniu terapii (płatnej lub darmowej) powinien skonsultować się z lekarzem rodzinnym, w celu zasięgnięcia informacji czy daną terapię może zastosować, upewniając się czy terapia ziołowa nie będzie kolidowała ze spożywanymi lekami lub czy możliwa jest przy stanie zdrowia w jakim obecnie znajduje się pacjent.

 

§ 9 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
 2. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy;
 3. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta lub korzystaniu z Usług, nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków Regulaminu.

 

§ 10 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Usługodawca jest Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  b poprzez gromadzenie plików “cookies” [szczegółowo określonych w Polityce Cookies, dostępnej pod adresem http://filozofia-zdrowia.pl/polityka_cookies.htm].
 1. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 2. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 3. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 5. Usługodawca sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 6. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis oraz Usługodawcę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

§ 11 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik ma prawo składać Usługodawcy reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie na adres siedziby Usługodawcy, a w jej treści Użytkownik powinien wskazać:
  a) przedmiot reklamacji,
  b) okoliczności uzasadniające reklamacje,
  c) dane identyfikujące Użytkownika.
 1. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania. Odpowiedź na reklamacje zostanie doręczona Użytkownikowi na adres wskazany w treści reklamacji.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2011.2020r.
 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.
 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadamia poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie logowania. W takim przypadku Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli pomimo informacji o zmianie Regulaminu dokona logowania, przyjmuje się, że zaakceptował zmieniony Regulamin.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Strona używa cookies Dowiedź się więcej